TC 90 Granül Klor

ÖZELLİKLERİ

• Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir.

•Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic
chlorine-based compound granules.
• Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir.

•Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine.

• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz.

•As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.

• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller.

•It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth.

• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler.

•pH değeri nötürdür.

Prevents algae by oxidizing organic impurities, pH value is neutral.
Şoklama amaçlı kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg. Use for shock: 2 kg per 100 m³ pool water.
Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyuna 200 gr- 300 gr kullanılır.
Periodic usage: 200 gr- 300 gr is used for 100 m³ pool water.