TC 200 Triklor Tablet

ÖZELLİKLERİ

• Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı
granül klor bileşiğidir.

• Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic
chlorine-based compound granules.

• 200 gr tablet formundadır.

• It is in the form of 200 gr tablet.

• Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir.

• Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine.

• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz.

• As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.
• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir.

• It is effective in disinfection of pool water.
• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler.

• Prevents algae by oxidizing organic impurities.

Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb.
mikroorganizmalardır. pH değeri nötürdür.

Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc.
They are microorganisms. pH value is neutral.