GC 56 Granül Klor

ÖZELLİKLERİ

• %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur.

• It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor.
• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller.

•It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria.

Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.

Target organismin the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms.

• pH değeri nötürdür.

• pH value is neutral.

• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler.

•Prevents algae by oxidizing organic impurities.

• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz.

•As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays.
Şoklama amaçlı kullanım: Her 100 m³ havuz suyu için 2-3 kg.

Use for shock: 2-3 kg per 100 m³ pool water.

Periyodik kullanım: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 300 gr – 500 gr kullanılır.
Periodic use: 300 gr – 500 gr per day is used for each 100 m³ pool water.