CH 70 Granül Kalsiyum Hipoklorid

ÖZELLİKLERİ

• Ca (ClO)2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.

• Inorganic compound with the formula Ca (ClO)2

• Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır.

• Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water.

• Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek
için kullanılır.

•Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water.

• Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür.

•It is a white, granular, chlorine based product.

• Legionella’ya karşı etkindir. •

•Active against Legionella.

• Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir.

•It is easy and practical to use because of granular.

• Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir.

•Ideal for shock when bound chlorine rises.

•Şoklama amaçlı kullanım: 100 m³ havuz suyuna 2 kg.

Use for shocking: 2 kg per 100 m³ pool water.
Periyodik kullanım: 100 m³ havuz suyuna 300 – 400 gr kullanılır.
Periodic use: 300 – 400 gr is used for 100 m³ pool water.